Microsoft Edge 86.0.622.68

Microsoft Edge 86.0.622.68

Microsoft – 1,8MB – Shareware – Android iOS Windows Mac Linux
ra khỏi 90 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
Edge là trình duyệt web mới nhất được phát triển bởi Microsoft. Nó đã thay thế Internet Explorer (IE) là trình duyệt web mặc định trên Windows. Mặc dù các phiên bản ban đầu dựa trên một công cụ trình duyệt tùy chỉnh được phát triển tại Microsoft (EdgeHTML) và công cụ JavaScript riêng của Microsoft Chakra, các phiên bản sau này dựa trên trình duyệt Chromium với công cụ trình duyệt Blink và công cụ JavaScript V8.

Tổng quan

Microsoft Edge là một Shareware phần mềm trong danh mục Mạng toàn cầu được phát triển bởi Microsoft.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 181.647 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Microsoft Edge là 104.0.1293.54, phát hành vào ngày 12/08/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 19/01/2017. Phiên bản phổ biến nhất là 103.0.1264.62, được sử dụng bởi 50 % trong tất cả các cài đặt.

Microsoft Edge đã chạy trên hệ điều hành sau: Android/iOS/Windows/Mac/Linux. Tải về tập tin có kích thước 1,8MB.

Người sử dụng của Microsoft Edge đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Microsoft Edge!

Cài đặt

người sử dụng 181.647 UpdateStar có Microsoft Edge cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Microsoft
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản